Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2000

Kiež by bol všetok ľud Hospodinov samí proroci; kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha!

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2000

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2000

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2000

Na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2000

Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2000

Boh ma opásal silou.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2000

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2000

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2000

Všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2000

Zem a nebesá ... sa pominú, Ty zostaneš.

Register to read more...

Utorok, 11. januára 2000

Moje je striebro, moje je i zlato, znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 12. januára 2000

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!

Register to read more...

Štvrtok, 13. januára 2000

Riečisko Božie je plné vody.

Register to read more...

Piatok, 14. januára 2000

Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 15. januára 2000

Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina!

Register to read more...

Nedeľa, 16. januára 2000

Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinu! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš.

Register to read more...

Pondelok, 17. januára 2000

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.

Register to read more...

Utorok, 18. januára 2000

Vtom sa Eliáša dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch.

Register to read more...

Streda, 19. januára 2000

Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú Tvojím vlastníctvom!

Register to read more...

Štvrtok, 20. januára 2000

Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.

Register to read more...

Piatok, 21. januára 2000

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich záľubu.

Register to read more...

Sobota, 22. januára 2000

Hospodin bol s Jozefom a korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Nedeľa, 23. januára 2000

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože.

Register to read more...

Pondelok, 24. januára 2000

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Register to read more...

Utorok, 25. januára 2000

Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh? Náš Boh je však v nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.

Register to read more...

Streda, 26. januára 2000

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici.

Register to read more...

Štvrtok, 27. januára 2000

Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Piatok, 28. januára 2000

Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Sobota, 29. januára 2000

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať... Hospodin bude panovať nad vami.

Register to read more...

Nedeľa, 30. januára 2000

Veľká je Tvoja vernosť, Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 31. januára 2000

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu.

Register to read more...

KALENDÁR