Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2000

My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2000

Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2000

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2000

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne, určené na žatvu.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2000

Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť.

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2000

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2000

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2000

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2000

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2000

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

Piatok, 11. augusta 2000

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Register to read more...

Sobota, 12. augusta 2000

Neutláčaj svojho blížneho!

Register to read more...

Nedeľa, 13. augusta 2000

Lepšie je byť trpezlivým ako byť udatným, lepšie je ovládať sa ako zaujať mesto.

Register to read more...

Pondelok, 14. augusta 2000

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Utorok, 15. augusta 2000

Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Streda, 16. augusta 2000

Hospodinu, svojmu Bohu, slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. augusta 2000

Tí, čo zišli k moru na lode, videli diela Hospodinove a jeho divy v hlbine: nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 18. augusta 2000

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Sobota, 19. augusta 2000

Prisluhovať spravodlivosť a právo Hospodinu sa ľúbi väčšmi ako obeť.

Register to read more...

Nedeľa, 20. augusta 2000

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Register to read more...

Pondelok, 21. augusta 2000

Hospodin... dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo.

Register to read more...

Utorok, 22. augusta 2000

Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Register to read more...

Streda, 23. augusta 2000

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Štvrtok, 24. augusta 2000

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

Piatok, 25. augusta 2000

Počujte slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky ani poznania Boha v krajine.

Register to read more...

Sobota, 26. augusta 2000

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.

Register to read more...

Nedeľa, 27. augusta 2000

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Pondelok, 28. augusta 2000

Hospodin sa obrátil k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Register to read more...

Utorok, 29. augusta 2000

Zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Streda, 30. augusta 2000

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému, a biednych, bezprístrešných voviesť so svojho domu?

Register to read more...

Štvrtok, 31. augusta 2000

Vtedy zavolal Hospodin na Samuela a ten odpovedal: Tu som.

Register to read more...

KALENDÁR