Slovak Czech English German Polish

September

Piatok, 01. septembra 2000

Boh učinil ľudí priamymi a úprimnými, ale oni sledovali mnohé výmysly.

Register to read more...

Sobota, 02. septembra 2000

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Nedeľa, 03. septembra 2000

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Pondelok, 04. septembra 2000

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Utorok, 05. septembra 2000

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina!

Register to read more...

Streda, 06. septembra 2000

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Štvrtok, 07. septembra 2000

Tí, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a okovami, vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 08. septembra 2000

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Register to read more...

Sobota, 09. septembra 2000

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 10. septembra 2000

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré.

Register to read more...

Pondelok, 11. septembra 2000

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Utorok, 12. septembra 2000

Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, zo všetkých hrôz ma vytrhol.

Register to read more...

Streda, 13. septembra 2000

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Štvrtok, 14. septembra 2000

Ty si mi svetlom, Hospodine; ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Register to read more...

Piatok, 15. septembra 2000

Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu.

Register to read more...

Sobota, 16. septembra 2000

Keď vám povedia: Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov,... povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha?

Register to read more...

Nedeľa, 17. septembra 2000

Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.

Register to read more...

Pondelok, 18. septembra 2000

Syn si ctí otca. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? - spytuje sa Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 19. septembra 2000

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!

Register to read more...

Streda, 20. septembra 2000

Hospodin koná čo chce na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách.

Register to read more...

Štvrtok, 21. septembra 2000

Nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte!

Register to read more...

Piatok, 22. septembra 2000

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Register to read more...

Sobota, 23. septembra 2000

Hospodin Boh pojal človeka a umiestil ho v záhrade Éden, aby ju obrábal a strážil.

Register to read more...

Nedeľa, 24. septembra 2000

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Pondelok, 25. septembra 2000

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou.

Register to read more...

Utorok, 26. septembra 2000

Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali.

Register to read more...

Streda, 27. septembra 2000

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

Štvrtok, 28. septembra 2000

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 29. septembra 2000

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného.

Register to read more...

Sobota, 30. septembra 2000

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie.

Register to read more...

KALENDÁR