Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. januára 2001

Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko to dobré, čo mi urobil? Vďačnosť. Výchova detí ku vďačnosti je veľmi dôležitá. Cenná je vďačnosť, ktorá nie je naučená, ale pochádza z pocitu dlhu voči dobrodincovi. Žalmista v tomto žalme spomína, aké dobrodenia prijal od Hospodina, ako ho to zaväzuje k prejavom vďačnosti. Na uvedenú otázku vo verši 12. sám odpovedá v nasledujúcom verši: “Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo.” Myslí tu pravdepodobne na kalich dobrorečenia pri hostine veľkonočného baránka. Náš veľkonočný baránok – Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Náš dlh voči Nemu je celoživotný, ba večný. Vzývať meno Pánovo, vyvyšovať ho medzi národmi, rozprávať o Ňom predovšetkým svojim doma, o tom, aké veľké veci urobil s nami, že sa nad nami zmiloval - to je jedna z foriem, ako prejaviť vďačnosť. Nie menej dôležitý prejav vďačnosti je služba v láske tým, ktorí nás potrebujú. Uzdravený človek v kraji Gerazénov nie len ústami rozhlasoval, aké veľké veci urobil s ním Ježiš, ale predovšetkým zmenou života. Bol celkom iný ako v minulosti. Pred tým sa ho ľudia báli preto, že zúril a ohrozoval život svoj aj druhých. Nikto z ľudí ho nemohol skrotiť. Teraz je pri rozume, pokorný, pokojný a vďačný svojmu Záchrancovi. Ľuďom vo svojom okolí dokazuje, že Ježiš je pravý Mesiáš, ktorý mal prísť na svet. Jeho misijné svedectvo prinieslo ovocie (pozri Marek 6,53). Náš zmenený život nech je oslavou nášho Spasiteľa v našom okolí aj v tento deň.