Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. januára 2001

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. Jediný deň. Zasľúbenie Hospodinove sa naplnilo v onen deň, keď náš drahý Spasiteľ vyriekol: Dokonané. Vtedy neboli zotreté previnenia iba jednej krajiny a jedného národa, ale previnenia všetkých ľudí, tých ktorí žili, žijú a budú žiť na tejto zemi, teda aj moje i tvoje previnenia! Dlžobný úpis bol pribitý na kríži. Túto skutočnosť nemôže nikto zmeniť. Nie každý o nej vie a preto žije pod vládou hriechu a kráľovstva tmy. Pán Boh chce, aby sa ku všetkým ľuďom dostalo poznanie pravdy, aby prijali evanjelium a radovali sa z Božej spásy. Preto je tu cirkev, preto je tu misia. V jediný deň, práve dnes môže byť zotretá aj tvoja vina, ak ju vyznáš a prinesieš pod kríž Pána Ježiša. Pokiaľ sme v tele na tejto zemi, platí potreba denného pokánia pre každého, lebo boli sme spasení v nádeji (Rimanom 8,24) a vieme, že kráľovstvo Božie je už medzi nami a zároveň prosíme, aby prišlo. Onen jediný deň je deň nášho odchodu z tejto časnosti, ale i deň druhého Pánovho príchodu v sláve, keď sa “nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari” (2.Petrov 3,12). Pán stvorí nové nebo a novú zem, kde bude prebývať spravodlivosť. Tešíš sa onen “jediný deň”?