Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. januára 2001

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. Modlitba. Možnosť hovoriť s Bohom je výsada a nie vynútená povinnosť. Môžeme sa odvážiť hovoriť so Svätým Bohom, Pánom neba i zeme, i keď sme len prach a popol, v mene Pána Ježiša Krista, lebo On je našou spravodlivosťou, posvätením a vykúpením. Pre každé Božie dieťa je modlitba prejavom dobrého vzťahu k Otcovi. Duch Svätý v ňom volá: “Abba, Otče”. Božie deti sa modlia nielen za seba a svoje spasenie, ale aj za spásu a život iných ľudí, zvlášť za tých, ktorí žijú v ich blízkosti a za príbuzných. Abrahám sa modlí za Sodomu hlavne preto, že tam je aj jeho synovec s rodinou. Každý z nás má niekoho, kto žije v ohrozenom území hriechu, pod mocou satana, na ktorom mu záleží a chce, aby bol zachránený pre večnosť. Iste sme už viackrát vyzvali dotyčné osoby, aby prijali Pána Ježiša, modlime sa za ne, aby sa otvorili pre hodnoty Božieho kráľovstva a doteraz sa nič nezmenilo. Nerezignujme, nevzdávajme sa! Apoštol Pavel nás vyzýva k vytrvalosti na modlitbách. Je pre nás otázne, či Abrahám nemal ešte po siedmykrát opakovať svoju prosbu za piatich spravodlivých. On zastal v prosbe za desiatich, aby kvôli nim zachoval Pán Sodomu. Vytrvajme v modlitbách aj dnes!