Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. februára 2001

Keď príval starostí vnútro mi zviera, útecha tvoja dušu mi oblaží. Slovo, ktoré dnes čítate, je vám, predpokladám, dosť sympatické. Je to optimistické slovo. Problém je už len v tom, či to v našom živote bude takto fungovať. Môže to fungovať len za jedného predpokladu._x000D_ Ak si vezmete Božie slovo a budete čítať tento žalm, dozviete sa, že sa žalmista dovoláva pomsty voči svojim nepriateľom. Nejde teda o nejaké všeobecné ľudské problémy, akoby sa nám zdalo, ale o život. A v tomto zápase môže človek obstáť len vtedy, keď stojí pevne v Hospodinovi. Všimni si verš 12.: “Blahoslavený je muž, ktorého Ty ukázňuješ, Hospodine, a zo zákona svojho vyučuješ, aby si ho zabezpečil pred zlými časmi…” Ak chceš, aby sa toto slovo stalo pravdou aj pre teba, daj sa ukázňovať Hospodinom a daj sa vyučovať jeho zákonu. Potom zakúsiš útechu a pomoc Pánovu. Potom budeš môcť aj ty v moci Pánovho slova posmeľovať malomyseľných a ujímať sa slabých.