Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. Zápas o poznanie pravého, živého Boha. Tento zápas viedli ľudia od počiatku. Nositeľom tohto zápasu bol predovšetkým vyvolený ľud izraelský. V tomto ľude nositeľmi tohto zápasu boli predovšetkým proroci, mužovia i ženy vedení Duchom Svätým. Tento zápas sa odohrával vždy v rovine viery, ktorá rozumela minulosti i prítomnosti a videla ďaleko do budúcnosti. Jedným takým vrcholom tohto zápasu boli zápasy proroka Izaiáša. Vierou videl ďalekú budúcnosť a vyslovil odvážne tvrdenie: raz celá zem spozná svätého Izraela, raz celá zem spozná pravého, živého Boha, raz celá zem pomenuje Hospodina svojím Bohom. Zachariáš akoby vstúpil do tohto proroctva a vidí ho uskutočnené: Boh otcov je živým Bohom, ktorý koná aj v prítomnosti._x000D_ Tento zápas o živého Boha pokračuje aj v dnešných dňoch. Aj dnes je to zápas v rovine viery. So Zachariášom aj my vidíme, ako predivne koná Boh i dnes, s Izaiášom vyznávame istotu viery: raz celá zem nazve nášho Boha svojím Bohom. Boha, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus. Z tej viery žijeme i dnes.