Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. marca 2001

Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinu, odpovedal mu a dal mu znamenie. ... Chizkija sa neodplatil za preukázané mu dobrodenie. Stalo sa určite i vám, že ste niekomu pomohli a namiesto vďaky ste od toho druhého zožali nevďak, ignorovanie, možno aj pohŕdanie. Nevďačnosť sa stala čímsi “normálnym” vo svete. Nie je to však nový problém. Už za čias Starej zmluvy sa stretávame s nevďačnosťou - dokonca aj voči Bohu. Chorý kráľ sa modlí, no sotva ho Boh uzdraví, “neodplatí sa za preukázané dobrodenie”. Deväti z desiatich malomocných, ktorí boli Ježišom uzdravení, nepovažujú za potrebné sa vrátiť a ďakovať Mu za uzdravenie. Vieme, že Ježiš za nás položil svoj život na kríži. Vzal na seba hriechy - tvoje i moje i hriechy celého ľudského pokolenia. Svojím umučením a smrťou zmieril Boha a človeka. Si si vedomý, vedomá tohoto obrovského aktu Božej zachraňujúcej lásky a milosti? To je väčšia záchrana, ako uzdravenie z lepry, ktorá znamená temer na 100% smrť. A čo ty? Do ktorej skupiny uzdravených patríš? Si ako kráľ Chizkíjá, zabúdajúci na Božie skutky, alebo si podobný vďačnému Samaritánovi, vedomý si obrovskej milosti, ktorú Boh voči tebe preukázal?