Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. apríla 2001

Pohltená bude smrť naveky. Vo vytržení ducha v deň Pánov apoštol Ján počul a potom v poslednej biblickej knihe zapísal posolstvo Evanjelia, vrcholiace v slove posilnenia, povzbudenia “Neboj sa!” v ozname Kristovho víťazstva nad smrťou. Vieme a vyznávame v kresťanskej viere Ježišovu smrť na kríži a Kristovo vzkriesenie na tretí deň. Kristus ako jediný má kľúče, ktorými otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí (Zjavenie Jána 3,7). On jediný otvoril dvere do života v sláve Kráľovstva Božieho, kde už nebude smrti ani plaču a sĺz nad ňou. On skutkom vyplnil to, čo bolo ústami proroka zasľúbené a svojim apoštolom a všetkým Cirkvou ordinovaným umožnil a prikázal otvárať cestu do života odpúšťaním hriechov. Aby takto oslobodení a oslobodzovaní hriešnici pri spovedi a Večeri Pánovej dostávali silu, nové cesto chutného ovocia, dobrých skutkov v osobnom, rodinnom, cirkevnom i spoločenskom spolužití. O to sa máme modliť nielen v pokázňovej modlitbe, ale aj “v komôrke srdca”, ako radí a usmerňuje apoštol v našom štvrtom texte na dnešný deň. Tak i dnes byť svetlom sveta a soľou zeme, nech nás pozorujúci sa pýtajú, že odkiaľ, z čoho a koho berieme takú silu a moc svietiť a soliť?!