Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. apríla 2001

Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Raz sa ma cirkevník pýtal, prečo v Evanjelickom spevníku nie je kajúca pieseň Já bídny červ… doslova tak preložená, veď aj Jákob bol prorokom označený a potom povzbudený ako červíček (Izaiáš 41,14)?! Nech nám však nejde o slová a slovíčka! Ak každý sám seba považuje za “biedneho, úbohého hriešnika” (ES 321), je to dostačujúce aj k tomu, aby sme hľadali cestu z toho žalostného, nepekného, hriešneho stavu, tlačenia, pichania svedomia. Tú cestu ukazuje žalmista iste na základe skúsenosti vysloveného vyznania, že Pán myslí práve na úbohosť, duchovnú chudobu, pokoru hriešnika. A my ako kresťania vieme ďaleko viac, než vo svojej dobe mohol vedieť žalmista, že totiž Boh, ktorého zjavil Pán Ježiš nás nielen pozná skrz-naskrz, ale stále sa dokazuje ako Otec, mysliaci na dobro svojich detí. Tým najväčším dobrom je spása, večný život, ktorý nám pripravil náš Pán Ježiš Kristus svojím vykupiteľským dielom. A preto i keď dnes biedni a úbohí, predsa z Kristovej plnosti dostávame to, čo nás posilňuje k modlitbám, stálemu počúvaniu a prijímaniu Božieho slova z Biblie. A tak sa môžeme rozhojňovať v diele Pánovom, lebo takáto námaha, výborný boj nie je niečím márnym. Ako by aj mohol byť, keď sa koná v Pánovi, však?!