Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. mája 2001

Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce. V Izraeli bol práci pastiera pripisovaný veľký význam. Často majiteľ stáda sám pásol svoje ovce, boli jeho vlastníctvom, preto sa im venoval s láskou a starostlivosťou. Len v prípade núdze musel zveriť svoje stádo iným, neraz nehodným pastierom, nájomníkom, ktorí podľa Pána Ježiša nedbajú o ovce (Ján 10,13), a sú na vine ich rozptýlenia. V dnešnom hesle Pán Boh zasľubuje, že On sám sa postará o svoj ľud, svoje ovce, a podľa verša 10 bude brať na zodpovednosť pastierov za ich zlyhanie.. Nehodnými pastiermi v Izraeli boli nezodpovední kňazi a vodcovia ľudu. Aj dnes stav cirkvi do veľkej miery závisí od jej pastierov, či vodia stádo na zelené pastvy a ku vodám osviežujúcim; alebo “pasú samých seba” (v. 2). Každý z nás, komu Pán Boh niekoho zveril, deti, súrodencov, priateľov, cirkevný zbor… bude sa za svoje neverné konanie zodpovedať Tomu, komu tak veľmi záleží na záchrane každého človeka, že On sám život položil za ovce (Ján 10,15). V láske ku strateným ovciam nepohŕda ani tým najväčším, ľuďmi odpísaným hriešnikom, ale volá aj mýtnika Léviho do svojej zachraňujúcej blízkosti. Bez tohoto Pánovho činu by sme dnes nemohli čítať to požehnané Evanjelium podľa Matúša (Matúš 9,9nn).