Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. mája 2001

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin. Koľko času denne venujeme televíznemu programu a koľko rozhovoru s Pánom na modlitbe a nad Jeho slovom? Ak to prvé prevažuje nad druhým, je to veľmi zlá známka nášho duchovného života. Ľud Starej Zmluvy sa vždy vracal s vďakou ku spomienkam na milostivé skutky Hospodinove v Jeho dejinách, najmä na východ z Egypta. Kresťania sa od začiatku ustavične rozpomínali na svätý, pracovitý život Pána Ježiša, Jeho divné skutky uzdravovania, a najmä na Jeho obeť na kríži a slávne vzkriesenie. Oslavovať Boha považovali za svoju svätú povinnosť. Veľmi by nám všetkým prospelo, keby sme sa znovu naučili každodenne zvelebovať Hospodinove milostivé a slávne skutky v našich rodinách, v biblických a modlitebných krúžkoch, pri zborových zhromaždeniach. Nezastupiteľné miesto tu má aj naše osobné svedectvo, vyrozprávanie iným, najmä neveriacim, čo veľké pri mne urobil Pán. Ku obnove cirkvi prispievajme aj my zvrúcnením nášho duchovného života.