Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. mája 2001

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Nič proti láske k národu. Ale ak v mene takejto lásky vzniká nenávisť k iným národom, ak takáto láska dá priestor k predsudkom, podozrievaniu, k manipulácii a nenávisti – tak ju treba odmietnuť. Lebo láska k vlastným na úkor iných je falošná, sebecká a samovražedná. O tom nás presviedčajú nie také dávne dejiny aj u nás na Slovensku. _x000D_ Nie je správne postaviť lásku k národu, alebo k národnému vodcovi nad lásku k blížnemu a nad lásku k Bohu. Nie je správne podľahnúť túžbe odstrániť tých, ktorí vraj ohrozujú to “národné” v nás._x000D_ Biblickej zvesti je myšlienka nacionalizmu veľmi vzdialená. Ani národ, ani vlasť, ani tradícia, či rodové zvyklosti nesmú byť predmetom našej bezvýhradnej lásky. Náš pohľad má smerovať inde – k Bohu, ktorý má všetkých rovnako rád. Vlastnými bol ukrižovaný, ale ich nezavrhol. Jeho milosť sa dotýka všetkých rovnako a Jeho výzva k nasledovaniu znie taktiež rovnako pre všetkých._x000D_ Božia láska otvára oči, mení srdcia, pomáha prekonávať predsudky. Je viac ako nejaká upätosť na určité tradície. Boh sám je viac ako vodca, ktorý chce priviesť k blahu len tých svojich._x000D_ Kristus nás volá k nasledovaniu. Nevyžaduje ani slepú poslušnosť ani nenávisť voči iným. Stavia nám pred oči hodnotu služby, odpustenia, milosti. S vierou v Jeho moc a blízkosť konajme poslanie smerujúce k vnútornej premene a k zmiereniu.