Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. mája 2001

Ajhľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Prorok Izaiáš ubiedenému, zotročenému Božiemu ľudu v babylonskom zajatí pripomínal zasľúbenia, ktoré Pán Boh v minulosti dal a potom splnil. Zvestuje aj nové, ktoré svojmu ľudu do biednej situácie Boh dáva. Zasľúbenie o služobníkovi, ktorého si vyvolil. Ktorý trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Upevní skutočné právo na zemi. Zasľúbenie o povolaní ku spáse. O niekoľko storočí neskôr pripomína splnenie Božích zasľúbení opäť apoštol Pavol Židom v Pisidskej Antiochii, keď im zvestoval radostnú novinu o vzkriesení Ježiša Krista a odpustení všetkých hriechov skrze Neho. Toto splnenie Božích zasľúbení môžeš si pripomenúť aj ty dnes, lebo Boh nemá záľubu v smrti hriešneho človeka. Boh chce, aby sa hriešnik obrátil, kajal sa a žil. Boh túži po tom, aby aj tvoj život bol očistený od všetkých hriechov vierou v Pána Ježiša Krista ukrižovaného za naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Tí, ktorí uverili radostnej novine, ktorú zvestoval Izaiáš i Pavel, boli zachránení. Ich život bol očistený a posvätený. Ver i ty v Pána Ježiša a budeš spasený ty, aj tvoj dom. Verím, Pane. Pomôž mojej nevere.