Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. júna 2001

Svoju dúhu kladiem na oblaky, i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. V súčasnosti sa všetko len tak hemží rôznymi zmluvami: obchodnými, nájomnými, poisťovacími… V každej sú určité podmienky, ktoré treba dodržať. Aby bola zmluva platná, je na nej pečiatka. Aj Pán Boh s nami uzavrel zmluvu, kde sa zaviazal, že už nikdy nevyhladí život na zemi. Aby potvrdil jej platnosť, dal na oblohu dúhu. Vždy, keď ju vidíme, môžeme si spomenúť na Jeho lásku a milosť. Keď však človek ustavične túto zmluvu porušoval, Pán Boh ju ešte zdokonalil – poslal svojho Syna Ježiša Krista. Ten ju spečatil svojou krvou. Zmluva nám nie je vnucovaná, môžeme ju prijať alebo od nej odstúpiť. Keď ju prijmeme, berieme na seba zodpovednosť a záväzky. Musíme dodržiavať Boží zákon, plniť Božiu vôľu a žiť životom hodným mena kresťan. Pán Boh svoju zmluvu nikdy neporušil. A my? Koľkokrát? Usilujme sa ju dnes neporušiť.