Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. júna 2001

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Doteraz sa nám nepodarilo upraviť tretie výročné slávnosti tak, aby aj svätodušný pondelok bol dňom pracovného pokoja a tým naplno k dispozícii bohoslužobnému sväteniu všetkým. Tento handicap by však nemal byť dôvodom zľahčenia duchovnej hodnoty tohoto dňa. Veď pôsobenie Svätého Ducha nie je jednorázovou záležitosťou, ako napr. narodenie, umučenie či vzkriesenie Pána Krista. Svätý Duch je ako občerstvujúca rieka pretekajúca korytom sveta. Svätý Duch ako elektrický drôt prenáša energiu a vzbudzuje neočakávané, veľmi prekvapivé náboženské možnosti. Azda historicky najpožehnanejším je založenie cirkvi vo svete. Zrodenie kresťanského spoločenstva schopného odolávať aj tým najrafinovanejším útokom pokušiteľa. Kde Svätý Duch je prítomný, tam platí zasľúbenie: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.