Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. júna 2001

Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. I keď vieme, že Hospodin je Stvoriteľom neba i zeme a Jeho múdrosť spojená s láskou dala zrod celej prírode i korune tvorstva, vieme i to, čo vyvolal hriech so všetkými negatívnymi dôsledkami. Obrazne to možno vyjadriť i tak, že sa zatiahla opona a došlo k izolácii neba od zeme, javiska od hľadiska. Tento stav, aj keď podľa ľudskej časomiery, bol dosť dlhý, predsa s novou iniciatívou prišiel sám Hospodin. Zem prestala byť mŕtvym úhorom a opäť dostala plnohodnotný obsah zásluhou príchodu Pána Krista v úlohe Vysloboditeľa z hriechov – Spasiteľa. Naozaj, ako to evanjelista Ján vyjadril: Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a bude kraľovať na veky vekov. Božia láska zvíťazila nad tvrdou urážkou človeka. A teritórium Jeho vlády sa opäť rozšírilo aj o Zem. Symbolom toho je kríž. On hlása každej generácii veľkosť odpúšťajúcej Božej lásky a koniec izolácie medzi nebom a Zemou.