Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. júna 2001

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? Tak ako sa Židia usilovali o spravodlivosť zo zákona, aj my sa usilujeme. Ale už žalmista, ktorý si veľmi vážil zákon, prosil Hospodina: “Zblúdil som ako ovca stratená… (119,176)." Zákon žalmistovi i nám ukazuje náš hriech, spravodlivosť nám dať nemôže. Pán Boh svoju spravodlivosť zjavil bez zákona v Ježišovi, ktorý priniesol obeť zmierenia. Volá nás prijať tento dar s vierou, bez skutkov zákona. Istý učenec dal si na pomník napísať slová: “Nežiadam si milosť, akú dostal Pavel, ani odpustenie, ktorého sa dostalo Petrovi. Prosím len o milosť, ktorou si obdaroval lotra na kríži!” (ES 474,3)