Slovak Czech English German Polish

Júl

Nedeľa, 01. júla 2001

Ty však, Hospodine, Pane, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti.

Register to read more...

Pondelok, 02. júla 2001

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, Svätý Izraela!

Register to read more...

Utorok, 03. júla 2001

Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ!

Register to read more...

Streda, 04. júla 2001

Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: Nezatvrdzujte si srdce.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júla 2001

Budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou.

Register to read more...

Piatok, 06. júla 2001

Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.

Register to read more...

Sobota, 07. júla 2001

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júla 2001

Miluj svojho blížneho ako seba samého, ja som Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 09. júla 2001

Štítom a úkrytom je jeho vernosť.

Register to read more...

Utorok, 10. júla 2001

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Register to read more...

KALENDÁR