Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. júla 2001

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať. Nemôžeme a nebudeme sa môcť vyhnúť tomu, aby sme nejaký čas žili tu na tomto svete. Aj pre tento náš čas máme však určenú úlohu. A aby sme ju mohli ako veriaci ľudia, ako kresťania splniť, máme za sebou a v sebe silu, ktorú nám vymodlil sám Pán Ježiš Kristus. Sme postavení do určitého prostredia, do určitej rodiny, do určitého spoločenstva cirkvi a cirkevného zboru a tu máme, každý bez rozdielu, úlohu: byť strážcami a strážnymi hradieb viery, ktorí nikdy nesmú mlčať. Bola to úloha strážcov doby Izaiáša, a je to aj úloha každého jedného veriaceho človeka. Nikto sa nesmie odvážiť povedať to kainovské: "Či som ja strážcom svojho brata?" Som a sme. Potrebujeme si oveľa nástojčivejšie uvedomiť, že práve úloha strážcov je tou najreálnejšou úlohou pre veriaceho človeka v tomto svete. Strážcov, ktorí nemlčia, ale upozorňujú na nebezpečie hriechu a zahynutia. Pán Ježiš nás pre túto úlohu vyzbrojil a vymodlil pre nás silu a pomoc. Len si ujasnime, že sami nedokážeme nič a len s tou Jeho, Kristovou pomocou a v Jeho sile, sme schopní určenú úlohu zvládnuť!