Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. júla 2001

Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Svoj obraz o schopnosti, či múdrosti človeka, si častokrát utvárame cez jeho vzdelanie, či skôr tituly, ktoré má. No to, čo človek má pred menom, či za menom, nemusí byť dokladom o tom, že pri svojom vzdelaní vie aj dobre žiť, že sa vie v živote správne orientovať, že má správne usporiadaný rebríček hodnôt. Dnes počúvame z Božieho slova o inom kritériu pre správnosť života. Počúvame o tom, že človek má vedieť počítať dni života, aby získal múdre srdce, ktoré si bude vedieť správne vybrať, a tak dôjsť do konečného cieľa, kam máme prísť, lebo tam nás čaká odmena. A pre toto musíme byť aj dobre vystrojení. A o tej výstroji, ktorú potrebujeme, sa zmieňuje apoštol Pavel. Máme byť triezvi, to znamená ničím nie zmámení, ani opojení, ani opantaní. Máme mať oblečený pancier viery a lásky, pred Bohom nemáme byť nahí, ale v tom, čo nachádzame vo svete. A máme mať prilbu nádeje na spasenie, ktorá je korunou všetkého snaženia života, to znamená presvedčenia, že cesta s Bohom a k Bohu je tá jediná možná a správna.