Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. septembra 2001

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom, Hospodin je naším kráľom, On nás zachráni. V Písme svätom máme viac mien a titulov Pána Boha. Je naším Stvoriteľom a nebeským Otcom. Izaiáš presviedčal svojich spoluveriacich: “Hospodin je naším Vládcom a Kráľom.” V tom čase bola vlasť Božieho ľudu ohrozená vonkajšími nepriateľmi. To viedlo mnohých k malomyseľnosti. Mali si však uvedomiť, že nie sú sirotami; majú Kráľa, ktorý je láskavý. Chce dať svojmu ľudu krásnu a pokojnú budúcnosť. Ale Hospodin je aj Sudcom – najvyšším a spravodlivým. Keď bol ľud Boží v asýrskom a potom v babylonskom zajatí, mal spoznať svoju vinu pred Hospodinom - Sudcom. Pokánie viedlo k Božiemu zmilovaniu a záchrane. Aj pre nás platí proroctvo: “On nás zachráni.” - Izaiáš, evanjelista Starej zmluvy, predpovedal príchod Mesiáša. Pán Ježiš chce, aby Ho Jeho učeníci poznali správne. Peter vyznáva, že Pán Ježiš je Božím Mesiášom – Pomazaným. Duch Svätý nás učí správnemu vzťahu k Pánu Ježišovi. Nie je len vzácnym učiteľom, vzorom čistého života, ale je zasľúbeným Mesiášom – Záchrancom. Pri svojom druhom príchode na Zem, bude aj naším Sudcom.