Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. septembra 2001

Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo. Abraháma považujú Izraelci aj Arabi za svojho praotca. Písmo sväté ho predstavuje ako praotca viery. Abrahám uveril Hospodinovi a vo viere putoval do zasľúbenej krajiny. S manželkou Sárou boli bezdetní, ale verili Božiemu sľubu, že budú mať veľké potomstvo. Dnešný prvý text svedčí o dôvere Hospodina k Abrahámovi: Bude ohlasovať svojim synom a ďalšiemu potomstvu cestu Hospodinovu – svätú Božiu vôľu. – Ak nás Pán života obdaril deťmi a vnúčatami, dal nám aj veľkú dôveru, že ich budeme vychovávať ako Božie deti. “Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich....” (5.Mojžišova 6,6-9) Nejde teda len o vzťah pokrvný, ale duchovný. – Apoštol Pavel pripomína galatským práve toto duchovné spoločenstvo: “Ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.” O hmotné dedičstvo máme vždy živý záujem. Nechceme ho stratiť. Vážime si aj duchovné dedičstvo, spásu a večný život? Pripravujeme sa prijať ho s radosťou?