Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. septembra 2001

Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Keď sa niekto blízky, obdarený mnohými životnými skúsenosťami, chystá do večnosti, pozorne si všímame jeho slová. Náš prvý text je zo záveru 5. knihy Mojžišovej – z Mojžišovej piesne. Skúsený vodca Božieho ľudu odchádza. Chce ešte poučiť a povzbudiť zverený ľud. V svojom neľahkom živote spoznal, čo je spoločenstvo s Hospodinom, čo je vernosť a poslušnosť Pánovi. “Lebo Hospodinovým podielom je Jeho národ..., ujal sa ho, staral sa oň, chránil si ho sťa zrenicu oka” (v. 9-10). Mojžiš chápal aj bolesť v Hospodinovom srdci, keď Ho ľud opustil a slúžil cudzím božstvám (v. 15 n). Hospodin povzbudzuje Izrael, aby sa v pokání navrátil k Nemu. On sa zľutuje. Zachráni svoj ľud. – Svätý Boh sa zľutoval aj nad celým ľudstvom. Trest za naše viny vložil na svojho nevinného Syna. On prijal toto bremeno. Obetoval svoj život na golgotskom kríži, aby sme poznali veľkosť svojich vín. Pre obeť svojho Syna prijíma nás Pán Boh za spravodlivých, aby sme žili novým životom. – “Ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové.” (2.Korinťanom 5,17)