Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. októbra 2001

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov. Sú medzi nami ľudia, ktorí si povedia “po nás potopa”. A žijú si velikášskym, márnotratným životom, snažiac sa čo najviac si užiť, privlastniť. A sú aj takí, ktorí sa stále po niečom pachtia a chcú to mať za každú cenu. No jedno naše úslovie na adresu túžby a honby za majetkom, či slávou hovorí: svetská sláva, poľná tráva. Takíto ľudia skôr, či neskôr, no neraz až na smrteľnej posteli spoznajú, že všetko to, čo si nahonobili a za čím sa pachtili, je nič. Môže nás pri poznaní skutočnosti, že všetko hmotné a zemské je nestále, prepadnúť myšlienka, že potom sa o nič nesnažme, keď je všetko nestále. “Svet hynie aj so svojou žiadostivosťou”, poznamenáva apoštol Ján. No on vzápätí dodáva: “Kto koná podľa Božej vôle, zostáva naveky.” Teda ten bude žiť naveky, ktorý sa vo svojom živote riadi Božími pokynmi a princípmi a nie princípmi ctibažnosti a chamtivosti. Svet hynie so svojou žiadostivosťou. Ten, kto podľahne túžbe mať, byť slávny, je tiež na tejto ceste smrti. Ten však, kto koná pod Božím vedením, je na ceste života. Boh nás nechce zbaviť zemských vecí, ani majetku, či postavenia. Chce však, aby sme Jeho vôľu nadradili nad všetko ostatné. Tak bude náš tunajší život požehnaný a budeme mať istotu, že po časnej smrti nastane večný, nový život v Božej prítomnosti.