Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. októbra 2001

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? Pán Boh dal ľuďom dar reči. Slovám sa však dnes nepripisuje vážnosť. Pre niektorých ľudí nie je ”nič” naprázdno sľubovať, klamať, slovami zraňovať. V masmédiách sa neraz objavujú informácie, ktoré sú nepravdivé a zavádzajúce. Aj cirkev môže byť miestom, kde k znehodnoteniu slova dochádza, keď sa v nej vedome nedodržiavajú alebo len ľahkovážne vyslovujú sľuby krstné, konfirmačné, manželské či spovedné. Takéto lživé a nespoľahlivé konanie je vlastné nám ľuďom. Úplne iné je však konanie nášho Boha. Božie slovo je verné a pravdivé. Tak to prorokoval veštec Bileám. O pravdivosti Božích zasľúbení sa presvedčil aj Abrahám. _x000D_ Slovo živého Boha, ktoré nám predkladá Písmo a ktoré sa nám v chráme zvestuje, zostáva naveky. Slovo evanjelia o Božej láske a milosti v Ježišovi Kristovi, je verné a navždy platné. Verné je aj Kristovo slovo o odpustení hriechov, o novom živote z moci Ducha Svätého alebo zasľúbenia o vzkriesení mŕtveho tela a o živote vo večnosti. Na tieto a na mnohé ďalšie Božie zasľúbenia sa môžeme srdcom kedykoľvek vo viere opierať a načerpať z nich silu a útechu pre život. Napĺňa neotrasiteľná a radostná istota o Božej vernosti a pravdivosti Jeho slova aj tvoje srdce?