Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. októbra 2001

Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie zvučný chválospev! On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili. Dietrich Bonhoeffer povedal: ”Nikto nemá Boha tak, aby na Neho už nemusel čakať. A predsa na Boha už nemôže čakať nikto, kto by nevedel, že Boh na neho už dávno čaká.” V Ježišovi Kristovi na každého z nás Boh čaká už od vekov. Príchod Božieho Syna na svet pre naše spasenie - to je večné evanjelium, ktoré sa nám dodnes zvestuje, aby sme veriac mali večný život. Pán Ježiš oznámil, že ”evanjelium sa musí zvestovať všetkým národom”, a potom príde koniec. Slovo evanjelia sa má zvestovať až do konca vekov, dokiaľ nepríde ku všetkým národom, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy a boli spasení._x000D_ Zachraňujúce slovo evanjelia sa dostalo ”až” k nám. V Ježišovi Kristovi je Boh aj naším Otcom a Záchrancom, ktorý nám dáva možnosti nielen pre tento pozemský život, ale tiež pre život vo večnosti. Aká je naša odpoveď na radostnú zvesť o milosti, slobode a spasení? Správna odpoveď na dar evanjelia je srdce, pre ktoré Božia milosť v Kristovi nie je lacnou milosťou. Čakajme preto na druhý príchod Pána Ježiša s radosťou, ale tiež s bázňou so strachom. ”Bojte sa Boha a vzdávajte mu slávu.” Buďme nielen poslucháčmi, ale predovšetkým činiteľmi Božieho slova, aby zvesť o Božom súde bola pre nás slovom evanjelia: ”Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta.”