Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. decembra 2001

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. Predpovede prorokov o narodení Mesiáša z izraelského národa sa naplnili. Toho Mesiáša, Záchrancu, ktorý vo svete prevrátených a hriechom zdeformovaných hodnôt zrealizuje Božie pravdy a hodnoty. Prorok Izaiáš ich opísal v obraze Mesiášskej ríše pokoja, kde vlk a baránok, leopard a kozľa, dojča a kobra sa budú hrať spolu, lebo všetky rozdeľujúce a deštruktívne sily budú prekonané. _x000D_ Ježiš je ten Mesiáš, ako vyznávame a veríme. Na kríži premohol tú najväčšiu silu odlúčenia od Boha, prekonal smrť - moc hriechu. Duch Hospodinov mu k tomu dával silu i múdrosť, známosť i radu. V ňom prebýva všetka plnosť toho, čo len Boh môže tomuto svetu dať. Ak úprimne veríme v Ježiša Krista ako svojho Záchrancu, nechýba nám nič na tomto svete. Veď ten najdrahší poklad sme pre svoj život našli a to je požehnanie pre život časný i večný.