Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. januára 2002

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Skutočné právo. Pán Ježiš je tým služobníkom, ktorý má doniesť nové poriadky. Všimnime si, že sa tu nehovorí o spáse, ale o práve. Je tu zahrnutá aj spása, ale v širšom zmysle, spása prejavujúca sa v živote. Čo hľadá to právo? Chce uviesť do poriadku všetko pomýlené. Predovšetkým vzťah stvorenstva ku Stvoriteľovi. Jemu sme dlžní vďaku, chválu a službu v poslušnosti. Tam má prísť náprava. Zatiaľ sa chováme ako koruna stvorenia, nad ktorou nič nieje. Máme sa podrobiť Pánovi, hľadiac pri našom konaní na Neho. Pravdaže, treba dať do poriadku aj vzťahy medzi ľuďmi. Ostrovy - národy, čakajú na učenie a múdrosť od Boha. V súčasnosti vidíme to vrenie medzi národmi, ktoré skutočne potrebujú rozsúdenie. Pán Ježiš to má v pláne a aj to presadí, lebo nestratí odvahu a nezlyhá. Mnohokrát hovoríme o pomeroch, krivdách, podvodoch. Hľadíme na náš národ, ktorý akoby nemal dobu priazne, ale vždy si nás niekto privlastňoval, nad nami panoval a s nami kalkuloval. Pán Boh to všetko vidí a bude to riešiť podľa svojho práva! - My zostaňme len pri sebe a hľaďme riešiť našu záležitosť. Ide o náš hriech. To nie je podľa Božieho očakávania, je to priestupok proti Jeho právu. Snažme sa to dať do poriadku. Ako povzbudzujúco nám znejú slová, že On nemá v  záujme naše zničenie. Trstinu nalomenú nedolomí, tlejúci knôt neuhasí. Ešte môže sa náš plamienok rozhorieť a to, čo je nalomené sceliť. Ešte môžeme svietiť pre okolie a niesť ťarchu duchovného boja i ťarchy druhých v slúžiacej láske! Ešte môžeme osláviť nášho Spasiteľa!