Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. januára 2002

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámia ti, svojich starcov a povedia ti! Oneskorená ľútosť - alebo: Nechoď bez Božieho súhlasu. V našom texte vidíme, čo sa stane, keď nejdeme po Božej ceste, keď konáme bez Božieho súhlasu. - Izraelčania dostali rozkaz od Boha, aby zaujali krajinu. Vtedy nechceli. Po prísnych slovách sa rozhodli vystúpiť na pohorie a bojovať proti nepriateľom. Ale už nemali povolenie od Pána, Hospodina. Výsledok bol, že Izraelčania prehrali boj, niektorí padli a umreli. Nastal veľký plač. - Mojžiš, Boží priateľ, raz tiež konal bez Božieho súhlasu. Udrel na skalu, hoci Hospodin rozkázal, aby sa len prihovoril skale. Tak Pán Boh mu odpovedal, že ani on, Mojžiš, tam nevojde. - Pán Boh žiada od nás jednu vec: Aby sme Jeho poslúchali. Aby sme si vážili Jeho slovo. Adam počul Božie slovo - a neposlúchol. Izraelský národ dostal Boží zákon - a neposlúchali. Pán Ježiš Kristus je to živé Božie slovo. Či Jeho poslúchame, či s láskou a poslušnosťou Ho nasledujeme a chceme konať len podľa Jeho vôle? Prajem vám, aby ste sa dnes začali pýtať na Boží súhlas s vaším konaním.