Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. januára 2002

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako bol zasľúbil. O našich modlitbách. Raz sme diskutovali, či náš Pán vypočuje všetky naše prosby. Verše 23-28 svedčia o tom, že nie. Prvý zmysel modlitieb nie je v tom, aby Pán Boh vypočul naše prosby, ale aby On na nás pracoval, aby nás zmenil. Lebo Ježiš nás chce pripraviť na večné spoločenstvo s Otcom v nebesiach. - Mojžišovou prosbou bolo, aby mohol vojsť do zasľúbenej krajiny. Viackrát sa modlil - ale Pán Boh mu to nedovolil. Určite jeho hriech nebol taký vážny, aby mu Hospodin neodpustil. Odpustil mu. Ale nevypočul jeho prosbu vojsť do krajiny. - Apoštol Pavel: aj on mal jednu veľkú prosbu; ktorá nebola zlá: aby mu Pán Boh odstránil osteň v tele. Pán Ježiš mu však odvetil: “Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva”. - Určite aj Vy poznáte také isté situácie: Modlili ste sa a Pán Ježiš nevypočul vaše prosby. Možno po čase ste pochopili: Keby On vtedy vypočul moju prosbu, ja by som odbočil z dobrej cesty; alebo tá ťažkosť, azda nejaká choroba sa ukázala neskôr ako veľké požehnanie v mojom živote. - V modlitbe nemáme my meniť Božiu vôľu, ale Pán Boh chce zmeniť nás.