Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. januára 2002

Tvrdíš: Nevinná som, veď Jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Ajhľa, podrobím ťa súdu, pretože tvrdíš: Nezhrešila som. Úloha Izraela. Akým slávnym národom mohol byť Izrael! Všetky národy by k nemu upierali svoju nádej, všetci od východu po západ, od severu až po juh by očakávali, ako Hospodin Boh naloží so svojím verným ľudom. To bol vyvolený Boží ľud, vychovávaný “od detstva”, od Jákoba Božou rukou v Egypte (Oz 11,1), aby potom, keď ho Pán uvedie do zeme zasľúbenej, sa stal “dospelým dieťaťom” svojho nebeského Otca, verným a zodpovedným. - Izrael však sklamal, zvrhol sa. Boží trest za všetky tie modly, ktorými bola celá krajina posiata, bol síce prísny v hneve, ale aj nádejný v milosti: “Keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho” (v.29). - Aj ten, čo najviac dostal a predsa sklamal, Izraelský národ - dostal novú šancu. Toto Božie slovo hovorí ku každému hriešnikovi, akým som aj ja, pretože som toho toľko dostal od Pána. Ale v mnohom som podobný Izraelu a plním dom môjho žitia všakovými modlami. Cesta k Pánovi nie je ani Jeho hnevom zastavená: Ak budem hľadať svojho Boha, dá sa mi nájsť. - Drahý čitateľ, hľadaj Pána Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou mysľou a On bude práve vtedy Tvojím blízkym Otcom.