Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. januára 2002

Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Zákon nemá význam iba pre izraelský národ, je dôležitou súčasťou v dejinách spásy ľudstva - má význam pre každého jednotlivca a ľudskú spoločnosť, ktorá chce žiť podľa Božej vôle. Preto je jeho význam nnadčasový. - Ten, kto bez výnimky dodržiava Boží zákon, je spravodlivý pred Bohom - dostane teda “spravodlivosť pred Bohom” (Rimanom 10,5). Na celej zemi je ale iba Jeden jediný, kto úplne bez výnimky dodržal Boží zákon a vlastným pričinením sa stal spravodlivým pred Bohom - Pán Ježiš Kristus. On úplne zodpovedá norme Zákona. Na Ňom spočinulo Otcovo zaľúbenie aj plné spoločenstvo s Otcom. Hriešnik zákon ani nemôže dodržať. Hovoriť si: Ja som dobrý, držím sa presne Božích prikázaní - to by bolo pokrytectvo. Z neho nás niekoľkokrát usvedčuje Písmo sväté (Rimanom 3,23). - Drahý hriešnik usvedčený Božím slovom! Si jedným z nás, pre ktorých trpel a zomieral náš Pán na kríži. Spolu s Ním sa môžeš aj ty dostať do spravodlivosti Božej v kráľovstve večného života. Len ver a budeš spasený.