Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. januára 2002

Boh ich požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Božia spravodlivosť. O dnešnej dobe sa veľakrát hovorí ako o dobe plnej nespravodlivosti. Je nespravodlivé, ak sa má niekto lepšie ako ja. Je nespravodlivé, ak je niekto krajší, ako ja… Jednoducho, všetko zahŕňame pod toto slovíčko, čo sa nezhoduje s našimi predstavami. Ale je to skutočne nespravodlivosť? “Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie.” Toto je Božia spravodlivosť, nami tak často označovaná za ľudské nepochopenie a svetskú nespravodlivosť. Pán Boh dal človeku vládu nad zemou. Požehnal mu a riekol: “…naplňte zem a podmaňte si ju”. Apoštol Pavel to potvrdzuje, keď píše cirkevnému zboru do Korintu: “Všetko je vaše!” Všetko je Božích detí a oni sú zase Kristovými. A to všetko iba vďaka Božej milosti. Z toho vidíme, že ak sme Božie deti, či už sme chudobnejší, alebo menej krajší, či žijeme niekde v ústraní, nie je to nespravodlivosť. Ale prejav Božej milosti a Božieho zľutovania k nám. Iba z Božej milosti sme tu na svete tým, čím sme. To je tá najväčšia spravodlivosť - Božia spravodlivosť - v našom živote.