Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. januára 2002

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. Božia milosť. Udalosť, ako si Izraelci zhotovili zlaté teľa pri Chórebe je dostatočne známa. Spomenutím tejto udalosti Mojžiš poukazuje na príznačnú črtu v správaní sa Izraela vo vzťahu k Bohu, ktorá sa znovu a znovu opakovala, ako plynul čas: na Hospodinove dobrodenia, Jeho zachraňujúce skutky a milosť, Jeho vyvolený ľud - Izrael - odpovedal neverou a odpadlíctvom. Spomenutá udalosť pri vrchu Chóreb to demonštruje najplastickejšie, pretože vtedy Izrael zažil a zakúsil najslávnejšie a najzázračnejšie Božie činy, ako vyslobodenie z Egypta a Božie zjavenie na Chórebe. Aj napriek všetkým týmto divom a zázrakom si urobili zlaté teľa a klaňali sa bezduchej modle. - Prečo Mojžiš pripomína túto udalosť? Robí to z dvoch dôvodov. Chce, aby si Izrael uvedomil, že krajina, ktorú zaujali, nebola zaslúženým darom, že to nebola odmena za to, že boli spravodliví, bohabojní a že milovali Hospodina. Práve naopak. Napriek tomu, že boli tvrdojšijní, že si Hospodina nevážili, aj napriek tomu, že si tú krajinu plnú medu a mlieka vôbec nezaslúžili, aj napriek tomu im ju Hospodin dal. Z toho vyplýva prvé dôležité ponaučenie: Ak sme niečo od Boha dostali, nebolo to pre našu výnimočnosť a zásluhy, ale preto, že sa Hospodin tak rozhodol. - Druhý dôvod, prečo Mojžiš spomína túto udalosť, je nasledovný: na pozadí správania izraelského národa chce jasne demonštrovať Božie správanie. Boh, napriek tomu, že mal plné právo vyhubiť rebelujúcich Izraelcov z povrchu Zeme, neurobil tak. Potrestal ich, ale aj vo svojich trestoch bol milostivý a zhovievavý. Druhé ponaučenie teda znie: Boh je aj vo svojich trestoch milostivý. Milostivý nie je preto, aby si nepokazil “imidž” pred Egypťanmi, ako by sa mohlo zdať z nášho textu. Milostivý je preto, lebo svet a nás ľudí miluje, ako to dokázal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.