Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Odovzdajme štafetu viery! Slová požehnania dnes počujeme väčšinou iba z kazateľní. “Liturgia” požehnania sa už v bežnom živote veľmi nevyskytuje. V Starozmluvnom národe to bolo nemysliteľné. Otcovské požehnanie bolo životne dôležitá vec. Aj keď je Mojžiš predstaviteľom kultu a hovorí skôr ako náboženský vodca, predsa nám všetkým, ak aj nie sme náboženskými vodcami, dáva výzvu ku žehnaniu. Slová jeho požehnania sú adresované osobitne každému kmeňu, ale záver akoby zhŕňal obsah požehnania. Mojžiš vyznáva svoje presvedčenie o veľkosti Božej lásky, ktorý sa “ženie na pomoc tebe” (v.26). Mocný Stvoriteľ, pred ktorým sme ako zrnko prachu v celom vesmíre, sa nám ženie na pomoc. On je nám útočišťom, chráni nás pred všetkými nepriateľmi, dáva nám bezpečie, pokoj a hojnosť všetkého. On je našou záchranou. Túto pravdu môžeme vnímať zvlášť silno aj my kresťania. Boh nám ukázal, ako veľmi Mu na nás záleží. Vydal za nás na smrť svojho Syna, aj keď sme toho neboli hodní. V ňom premohol všetkých nepriateľov človeka, najmä hriech a smrť. Pán Ježiš nám aj zasľúbil, že bude s nami stále, po všetky dni. Tak ako Mojžiš s nadšením odovzdával presvedčenie o výnimočnej láske a starostlivosti Božej budúcim generáciám, tak by sme to mali robiť aj my. Nezabúdajme chváliť a vyzdvihovať Hospodina. Ospevovať Jeho lásku k nám, Jeho pomoc a starostlivosť pred našimi blížnymi. Prosme, aby nás Duch Svätý podnecoval ku nadšenej chvále Boha, aby sme aj my vedeli s presvedčením a nadšením žehnať ľuďom a ukazovať im veľkosť a jedinečnosť Božiu.