Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy… Vďaka a pokora Božích služobníkov. Mojžiš bol výnimočným Božím služobníkom. Niktorý z prorokov mu nebol podobný a nerozprával s Bohom tvárou v tvár. Celý Jeho život mu neoslabla telesná sila, ani zrak. Navyše dostalo sa mu veľmi zvláštneho privilégia. Bol pochovaný samotným Bohom. Je takmer nepochopiteľné, ako taký veľký Boží muž nemal dovolené vstúpiť do zasľúbenej zeme. Mohol si ju iba pozrieť. Namiesto čudovania sa a špekulovania prečo, pozrime čo nám tu Pán Boh dáva o sebe vedieť. Človek je závislý od Božej milosti a Jeho vôle. Nič nedostávame kvôli nejakým zásluhám. Máme to, čo nám milostivo udelil. Má s nami svoj plán. Keď svoju úlohu skončíme, dáva na naše miesto nástupcu. Pokračuje vo svojom diele cez iných ľudí. Neznamená, že sa nás vzdáva a odkladá nás nabok. Mojžiša sám Hospodin pochoval. Preukázal k nemu veľmi špecifický vzťah. Prejavil o neho veľmi zvláštny záujem. Toto poznanie nás má viesť ku vďake a pokore. Vďake za to, že si nás Pán Boh chce použiť v nejakej službe. Ujímajme sa všetkého, do čoho nás Pán Boh posiela s veľkou láskou a nadšením. Máme tú milosť - byť v Jeho službe a to znamená veľmi veľa. Buďme aj pokorní. Nie sme jediní a nie sme najlepší na svete. Pán Boh nás možno potrebuje na istom mieste na istý čas. Potom nás posiela ďalej a na naše miesto dáva zástupcov. Prijmime to a nebuďme zranení. On sa o nás naďalej stará a bude starať. Mojžiš bol veľkým Božím služobníkom a predsa nedosiahol to, čo by nikto ani len nezapochyboval, že dostane. Vedenie ľudu bolo určené Jozuovi. Mojžiš pritom vykonal oveľa väčšie veci ako Jozue. Boží úmysel bol však iný. Učme sa dôverovať múdrosti Božieho vedenia, aj keď nám niekedy pripadá veľmi nepriaznivé. Pán Boh vie, čo robí, aj keď sa to nám môže zdať ako nespravodlivosť.