Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Pravý pôst. Čo je pravý pôst? Ovesená hlava? Čierny odev? Hladovka? Vzdanie sa sladkostí? Izraelci sa snažili o pôst. Prorok je však povolaný pokarhať ich. Pôst je podľa Božieho hlasu, reprodukovaného prorokom: vzácny deň Hospodinov. Čo je Hospodinu vzácne? Určite nie to, aby mal niekto zamračenú tvár, prázdny žalúdok a trúchlivý odev. Týmto si Pána Boha neudobríme. Toto nepovažuje Hospodin, hovoriaci cez Izaiáša, za cestu zmierenia s Bohom. Pôst spočíva v aktívnej službe blížnemu. Odvracia nás od seba a celou silou nás orientuje na potreby blížnych. Zasadzovanie sa o spravodlivosť, lámanie jariem, sýtenie hladných, zabezpečovanie prístrešku bezdomovcom a odievanie nahých. Takáto aktivita si zoberie viac energie, ako by sme hladovali. Rozdávanie úsmevov tam, kde ich treba, poteší Hospodina viac, ako umelým pôstom skrúšená tvár. Jeden profesor nám raz hovoril, že skutočný Boží služobník by sa nemal dožiť ani 50 rokov. Trocha to prehnal, ale chcel tým povedať, že Boží služobník sa rozdáva v službe. Orientuje sa na pomoc iným a často zanedbáva seba. Pravý pôst je teda vykročenie od vlastných, hoc aj náboženských záujmov a ponorenie sa do služby. V tom spoznáme, že (hoci nie systémom: “Niečo za niečo”, ale spôsobom svojím), Boh doplní to, čo chýba a vždy pošle svoju pomoc a bude blízko vo všetkom, čo jeho ľud potrebuje. Takýto aktívny pôst nás vyčerpá, ale naučí nás aj denne sa spoliehať na pomoc Božiu a zároveň prinesie ovocie radosti mnohým ľuďom okolo nás.