Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. februára 2002

Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate. Kráčať za ním. “Ajhľa, svet išiel za Ním!” Tento výrok farizejov vystihoval situáciu v Jeruzaleme. Ježiš k sebe pritiahol ľudí. Keď vchádzal do mesta, veľké zástupy Ho vítali ako kráľa a nasledovali Ho. Iste boli v zástupoch aj ľudia, ktorí boli na Neho zvedaví len ako na senzáciu. Pán Ježiš však nechcel v človeku vzbudzovať takýto druh “pozornosti”. Ani dnes nechce k sebe pritiahnuť ľudí preto, aby Ho chvíľkovo obdivovali. Nestál a nestojí o tento druh publicity. Jemu záleží na každom z nás, chce v nás a medzi nami žiť, dávať zmysel nášmu bytiu. Nechce, aby to bolo len niečo chvíľkové. Má to byť na celý život. - Keby žil Ježiš teraz a my by sme mali možnosť byť v zástupoch, ako by sme Ho vnímali? Bol by pre nás senzáciou alebo zmyslom nášho života? Išli by sme aj my za Ním?