Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. februára 2002

Zľutuje sa opäť nad nami,... a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Viera - nevera. Koľkým ľuďom zvestoval Pán Ježiš evanjelium - radostné posolstvo o Božej zachraňujúcej láske! Svoju zvesť umocňoval divmi a príkladným osobným životom. V Písme svätom prihovára sa všetkým pokoleniam. A výsledok? - Mnohí uverili. Izrael ako celok však neprijal Pána Ježiša za Mesiáša. Ján podáva pohľad ranej cirkvi na neochotu ľudí uveriť v Pána Ježiša. Cituje proroka Izaiáša “Kto uveril nášmu kázaniu…” (v.2). Uvádza aj upravený citát z Izaiáša 6,10 “Zatvrď srdce tohoto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri…!” To nie je pracovný program pre proroka. Je to Božia predpoveď, že sa v službe nestretne len s porozumením, ale najmä s odporom. Hospodin nie je násilníkom. Ponúka svoje dary. Čaká našu ochotu, poslušnosť a vieru. Nevera nie je dokladom Božej slabosti. Je prejavom našej neochoty a nedostatku úcty k Bohu. - Poznámkou, že uverili aj mnohí poprednejší, ale nepriznali sa verejne k Ježišovi zo strachu a túžby po ľudskej sláve (v.42-43), pripomína Ján, že ustrašená, nevyznávaná viera nie je skutočná. Neoslovuje blížnych!