Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. februára 2002

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva. Ježiš - Svetlo sveta. Pán Ježiš sa predstavuje ako Svetlo sveta (Ján 8,12). Svetlo v biblickom zmysle znamená to, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš svetlom svojho slova premáha tmu - oblasť hriechu. Boží Syn je v jedinečnom spoločenstve so svojím Otcom. Úprimne veriť v Pána Ježiša znamená veriť v Neho nielen ako v človeka, ale ako v Božieho Syna. Kto takto verí, verí aj v nebeského Otca. - V diele spásy spoznávame Božiu otcovskú lásku. Ježiš pri svojom prvom príchode neprišiel ako Sudca, ale ako Záchranca (v.47). Na sklonku vekov príde znova. Bude súdiť živých i mŕtvych. Samé slovo Kristovo bude žalovať na tých, ktorí Ho neprijali. - Teraz prežívame čas Božej milosti. Ježiš - Svetlo sveta - svieti nám svojím slovom nielen na cestu dočasným životom, ale dáva nádej aj na večný život. Zvesťou o poslednom súde nás vedie k zodpovednosti.