Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. marca 2002

Nech bezbožný opustí... svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi,... lebo on hojne odpúšťa. Tajomstvo Trojice. Ježiš nám dáva nazrieť do tajomstva Trojice svätej. Konkrétne do vzťahu druhej a tretej osoby. Ukazuje rozdiel: On, Syn Boží, viditeľný, telesne prítomný a Duch Svätý, neviditeľný, skrytý a predsa tiež prítomný. Máme s tým občas problémy: chceli by sme vidieť - a nevidíme. Chceli by sme vzťah s Bohom, ktorého vidíme, s ktorým by sme sa mohli rozprávať v rovine ľudských vzťahov. Chceli by sme viditeľného Boha. Ježiš hovorí, že to nejde. Sú veci, ktorým by sme nerozumeli, sú veci, ktoré dokonca neznesieme. Musia zaznieť v inej rovine. Musia zaznieť vo vzťahu človek a - skrytý Boh. Sú veci, ktoré by sme neprijali od viditeľného človeka, ale prijmeme ich od neviditeľného Boha. Sú veci telesné a sú aj duchovné (1.Korinťanom 2,13-16). - Preto telesne prítomný a viditeľný Ježiš odchádza, končí svoje dielo vykúpenia a posiela Ducha Svätého. Odteraz to bude Duch - Posvätiteľ, ktorý bude ľuďom zjavovať tajomstvá. Bude ľudí uvádzať do pravdy. Jeho pracoviskom bude cirkev - ako dielňa, v ktorej pracuje. Jeho nástrojom bude predovšetkým Slovo Biblie a sviatosti. - A predsa aj Duch Svätý a Jeho činnosť bude smerovať k zjaveniu slávy Ježiša Krista. Toto bude cieľom: aby Kristus bol všetko vo všetkom. A za všetkým je Boh Otec, pôvodca všetkého. - Teraz je to Duch Svätý, ktorý nás učí cez Slovo a sviatosti. Teraz je Boh prítomný v a aj prostredníctvom Ducha Svätého. Všimni si, čo ti chce dnes povedať. Pozorne počúvaj. Všimni si, ako pracuje v tebe a okolo teba, ako “opravuje” rozbitých ľudí, i tvoju vlastnú “rozbitosť”. Poddávaj sa Jeho vedeniu.