Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. marca 2002

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno. Vždy s modlitbou. Od dnešného dňa až do soboty budeme uvažovať nad Ježišovou arcipastierskou modlitbou. Je to najslávnejšia modlitba, aká bola kedy vyslovená. Keďže ju máme zachytenú v Písme, je to pre nás veľká milosť počuť nášho Majstra, ako hovorí so svojím Otcom, krátko pred svojou smrťou. Pozdvihol oči k nebu a povedal: “Otče, prišla hodina”. U Jána pomerne časté spojenie slov (2,4; 4,21; 12,27). Do finále svojho účinkovania, keď prichádza jeho hodina, vstupuje s modlitbou nielen na perách, ale aj v srdci. Bude to ešte modlitba v Getsemane, ako aj na dreve kríža, keď povie to posledné: “Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.” Tak robil aj mnohokrát predtým, keď sa pravidelne s Otcom rozprával. - Modlitba je pre nás veľký dar, keď spolu s Pavlom môžeme zvolať: “Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar” (2.Korinťanom 9,15). Dar k nášmu úžitku na každý deň. Aj náš život sa každým okamžikom blíži do finále, do svojho cieľa. Ani jeden deň neprežiť bez modlitby. Ona nie je vynútenou povinnosťou, ale pre nás veľkou milosťou, a aj právom všetkých Božích dietok.