Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. marca 2002

Uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany. Aby všetci jedno boli. Náš Pán sa na záver svojej arcipastierskej modlitbe modlí za všetkých svojich budúcich učeníkov. Reformátor M.Luther to vysvetľuje takto: “Pán Ježiš Kristus vidí pred sebou všetkých kresťanov, ktorí budú kdekoľvek vo svete. V tej chvíli pred Ním stoja nielen prítomní, ale aj budúci kresťania. Ježišovo oko si prezerá storočia a pritíska si k srdcu všetkých verných nasledovníkov.” Náš Pán nás videl už vtedy. Už vtedy sa za nás modlil, aby sme všetci jedno boli, tak, ako On je jedno so svojím Otcom. Je to opäť Jánovo evanjelium, kde sú zaznamenané Ježišove slová: “Ja a Otec jedno sme”. O túto duchovnú jednotu ide medzi kresťanmi. Je to jednota v rôznosti a pestrosti. Máme sa čím navzájom obohatiť. Nepovyšovať sa jedni nad druhých. Patríme predsa do jedného Božieho ľudu, kde nemá miesta pýcha. Nie nadarmo na mnohých miestach čítame: “lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený” (Lukáš 14,11; 18,14). Navonok rozdrobení v rôznych kresťanských cirkvách, ale vnútorné spojení jednotou ducha vo zväzku pokoja. Platí totiž: “jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých” (Efezanom 4,5.6).