Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. apríla 2002

So svojím Bohom preskočím aj múr. Naše veľké dedičstvo. Už si niečo zdedil? Ak nie, tak to nevadí. Možno jedného dňa niečo zdedíš. Nezabúdaj však, že ako vyvolené Božie dieťa, si aj Božím dedičom. Ak si počul evanjelium o svojej spáse a uveril tejto zvesti, dostal si pečať zasľúbeného Ducha Svätého, ktorý je preddavkom - podielom tvojho dedičstva na Kráľovstve Božom. Každé dedičstvo, aby nadobudlo platnosť, musí byť notársky spečatené. Duch Svätý - to je vlastne pečať, značka pravosti vlastníctva. Táto pečať je daná každému do srdca, kto uveril v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Boh nám nielen sľubuje budúce dedičstvo, ale už tu na zemi nám dáva z neho časť, ktorá je však len malým zlomkom budúceho obdarovania v Kráľovstve Božom.