Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. apríla 2002

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Odcudzený. Je mnoho ľudí v dnešnej spoločnosti, zvlášť mladých, ktorí sú v tzv. vyspelom svete nadšení jeho systémom, okúzlení výdobytkami vedy a techniky, hlavne počítačovej, no i napriek všetkým týmto vymoženostiam sa cítia odcudzení. Prečo je to tak? Ľudia ešte stále medzi sebou stavajú “berlínsky múr” alebo neviditeľné železné opony. Vytvárajú bariéry, ktoré nás delia podľa rasy, farby, kasty, kmeňa, spoločenského postavenia či výšky vkladového účtu. A tak sa niet ani čomu čudovať, ak kde-tu sa niekto cíti odcudzený. Takéto delenie je len obrazom toho, že mnohí dnes žijú svoj život bez Krista. V medziľudských vzťahoch veda a technika zatiaľ nerobí zázraky. Preto nechajme sa i dnes zasiahnuť Kristovou láskou, ktorá sa skláňa k nám z kríža, aby sme zbúrali priehradný múr, nepriateľstvo medzi Bohom i medzi ľuďmi. Potom v nás nebude vládnuť pocit odcudzenia, ale budeme môcť spoznať, že patríme do jednej veľkej Božej rodiny.