Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. apríla 2002

Budem ti žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. Starý a nový človek. Pod starým človekom rozumieme človeka žijúceho bez Boha, nuž a človekom novým sa stáva človek po prijatí Pána Ježiša. Čo charakterizuje starého človeka a čo nového? Starého človeka, - tak ako to aj apoštol Pavel vysvetľuje, charakterizuje pohanský spôsob života prejavujúci sa v márnosti mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, zatvrdilosťou srdca, výstrednosťou, aby zo ziskuchtivosti páchal všetku nečistotu. Nového človeka charakterizuje život s Kristom a v Kristovi. Nový človek je opäť v tom stave, v akom ho Pán Boh stvoril: v obrátení sa k Bohu. Ako sa môže náš starý, hriešnym spôsobom a hriechu slúžiaci človek, stať človekom novým, posväteným, slúžiacim v duchu lásky Bohu a blížnym? Ku takejto zmene dochádza pričinením Božím, s Božou pomocou, a to vtedy a tak, keď s pokorným srdcom, vďačne a dobrovoľne prijmeme milosť Božiu. - Ku ktorému spôsobu života máme bližšie, ku spôsobu života starého, alebo nového človeka? Pokúsme sa spravodlivo zhodnotiť svoj život a zvážme, ako budeme v budúcnosti žiť!