Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. apríla 2002

Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť! Nezarmucujte Ducha Svätého! Všetko, čo apoštol napísal, ale aj to, o čom sa nezmienil, je vyjadrené v tejto požiadavke. Nezarmucujme Ducha, ktorý v nás prebýva, pôsobí a chce z nás vytvoriť nové stvorenie. Veď Ním sme boli v krste spečatení na deň vykúpenia, ktorý nastane pri Jeho druhom príchode na svet. Nezarmucujme Ducha Svätého, keď nás chce viesť a my sa mu vzpierame, keď nám radí a my jeho radu odmietneme, keď nám niečo krásne pripravuje a nám je vtedy všetko prednejšie a nenájdeme si čas, aby sme Jeho dar prijali. Nezarmucujme Ducha Svätého, keď nás chce niečím, nejakou službou poveriť a my jeho poverenie neprijmeme, keď nás chce ako svojich poslov poslať a my sa vyhovárame, že nemáme čas, že práve teraz máme neodkladné iné povinnosti. Nezarmucujme Ducha Svätého, keď nás chce viesť úzkou cestou ku spaseniu a my, mysliac si, že sme múdrejší ako On, ženieme sa s davom po širokej ceste ku zahynutiu. Nezarmucujme Ducha Svätého, aby deň druhého príchodu Pána Ježiša sa nám ozaj stal dňom vykúpenia a nie odsúdenia!