Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. apríla 2002

Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest. Spravodlivý sudca. Kto ním je? Pán Ježiš, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Kto ho za sudcu ustanovil? Práve Ten, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Koho bude súdiť? Celý svet. Kedy nastane ten veľký deň súdu? Ten deň nastane, keď Pán Ježiš ešte raz príde súdiť živých i mŕtvych. Bude súdiť živých, t.j. tých ktorí pri jeho druhom príchode budeme žiť v našom fyzickom telesnom tele. Bude však súdiť aj mŕtvych, t.j. tých, ktorí pred jeho druhým príchodom svoju pozemskú púť ukončili. Poznáme deň, dátum jeho príchodu? Nie! Nikto nepozná deň ani hodinu, kedy príde Syn človeka, sudca živých i mŕtvych. Máme šancu obstáť pred súdom tohoto spravodlivého sudcu? Áno, každý z nás má reálnu šancu. Čo máme robiť? Čiňme pokánie a verme, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.